top of page

Privacyverklaring

Tactical Combat Training Team Vzw

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Hierbij wensen wij u op de hoogte te brengen hoe onze vereniging uw gegevens zal verwerken en bewaren.

 

Vestiging van de vereniging

De hoofdzetel is gevestigd te 2470 Retie onder de naam Tactical Combat Training Team Vzw of onder zijn officiële afkorting TCT-Team Vzw.

Contactgegevens:

Gedelegeerd bestuurder(s)

Oris Jurgen                                                         Van Olmen Matthias

Mail: Jurgen@TCT-Instructor.com                  Mail: Matthias@TCT-Instructor.com

Tel: +32 (0)472 73 97 82                                Tel: +32 (0)472 73 97 82

 

Secretaris NL

Houkes Gert-jan

Mail: Gert-Jan@TCT-Instructor.com

Tel: +31 (0)6 414 931 49

De bovenstaande bestuurders en de (vervangend) secretaris hebben toegang tot het ledenbestand en staan onder strikte contractuele geheimhouding.

Externe instructeur

Indien u lid bent van een sportclub die bij het TCT-Team is aangesloten zullen wij de identiteitsgegevens ontvangen door de hoofdinstructeur of secretaris van deze sportclub, hierbij gaan wij ervan uit dat u hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven voor het bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tactical Combat Training Team Vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn belangrijk voor een goede communicatie bij het organiseren van activiteiten en het identificeren van genodigden en dragen tevens bij aan noodcommunicatie bij o.a. sportongevallen.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam (*)                                                - Roepnaam

- Adresgegevens (*)                                                          - Telefoonnummer

- Emailadres (*)                                                                 - Website (Voor clubs)

- Geslacht (*)                                                                      - Geboorteplaats en geboorte datum (*)

- Nationaliteit (*)                                                                 - Rijksregisternummer

- Foto                                                                                    - Bankrekeningnummer

- Medische gegevens (*)Indien u TTG actief bent)     - Strafrechtelijke gegevens (*)Indien u TTG actief bent)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

(*) De gegevens met een sterretje zijn noodzakelijk voor aansluiting bij het Tactical Combat Training Team vzw.

Van 01/02/2019 worden de persoonsgegevens van alle aangesloten leden verwerkt in Assistonline.eu, een platform speciaal ontworpen voor VZW’s.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tactical Combat Training Team Vzw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien u deze aan ons heeft verstrekt:

- Medische gegevens waarvan de kennis belangrijk kan zijn voor het veilig aanvatten van activiteiten.

- Strafrechtelijk verleden door het inbrengen van een blanco strafregister

- burgerservicenummers zoals het rijksregisternummer of identiteitskaartnummer voor functiehouders binnen ons team.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tactical Combat Training Team Vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Identificeren van uw persoon bij activiteiten en de toegang bij aangesloten clubs

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of iemand te kunnen contacteren indien blijkt dat een lid niet op een aangegeven tijdstip aanwezig is.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U te kunnen contacteren voor belangrijke wijzigingen in een programma zoals een locatiewijziging, uurwijziging of het cancelen van activiteiten of afspraken.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Tactical Combat Training Team Vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verzekering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tactical Combat Training Team Vzw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tactical Combat Training Team Vzw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tactical Combat Training Team Vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen uw gegevens Indien:

- de uiterste datum tot het verlengen van uw lidmaatschap is overschreden

- uzelf schriftelijk aangeeft dat uw lidmaatschap mag worden opgeheven

- uw instructeur uw lidmaatschap opzegt

Delen van persoonsgegevens met derden

Tactical Combat Training Team Vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, met de verantwoordelijke instructeurs, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tactical Combat Training Team Vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tactical Combat Training Team Vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tactical Combat Training Team Vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tacticalcombatteam@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Tactical Combat Training Team Vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tactical Combat Training Team Vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze ledenservice via tacticalcombatteam@gmail.com. Tactical Combat Training Team Vzw heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- Gecodeerde documenten en webruimte. Onze documenten (Word,Excel,Pdf,Wix,Psd) worden voorzien van een code die enkel door de vertrouwenspersonen kan geopend worden en dit telt ook voor elke webruimte die vertrouwelijke informatie bevat. Deze codes worden indien nodig regelmatig aangepast.

- Gecodeerde mails. Het Tactical Combat Training Team Vzw maakt gebruik van gecodeerde mails waarvan de basis zich in Zwitserland bevindt. Deze mails zijn voorzien van één of meerdere codes en een instelbare vernietiging die je gegevens veilig tot de ontvanger brengt en later automatisch veilig verwijderd.

Indien u nog vragen heeft over de bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich steeds wenden tot uw persoonlijke instructeur of mail ons op tacticalcombatteam@gmail.com .

Privacyverklaring Tactical Combat Training Team Vzw

 

bottom of page